+ کوتاهی در یک جلسه پنج روز قبل از مراسم متناسب با میمیک صورت

+ روز مراسم دستگاه سنسور، هیرکات و استایلینگ

+ ماسک صورت

+ پاکسازی با محصولات تالگو متناسب با پوست صورت

+ پاکسازی پوست دو روز قبل از مراسم

+ گریم ویژه آس