وبلاگ آس
افتتاح سالن VIP آس

سالن جدید  مدرن VIP آس افتتاح شد

انتخاب کت و شلوار دامادی

کت و شلوار دامادی خود را با ما انتخاب کنید

كت و شلوار آقایان در جلسات رسمی مانند جلسات اداری، سمینارها، كنفرانس‌ها، میهمانی‌های اداری و دیدارهای رسمی باید مشخصات زیر را داشته باشد تا رسمی به حساب بیاید:

۱- هیچ كت تكی به درد هیچ مجلس رسمی نمی‌خورد. بنابراین در جلسات رسمی با كت تك ظاهر نشوید.

٢- رنگ كت و شلوار رسمی سرمه‌ای و پس از آن مشكی است. برای جلسات رسمی هیچ رنگ دیگری استفاده نمی‌شود.

٣- در صورتی كه تمایل به استفاده از كت و شلوار طرح‌دار دارید، خط‌های آن باید بسیار نازك باشد و خیلی جلب توجه نكند. كت شلوار مشكی با خط درشت سفید یا چهارخانه یك فاجعه محسوب می‌شود.

ادامه مطلب …

ماسک ماست و نشاسته

طرز تهیه ماسک ماست و نشاسته

ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺖ. ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﯾﮏ ﺭﺑﻊ ﺗﺎ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ماسک سفیده تخم مرغ

 طرز تهیه ماسک سفیده تخم مرغ

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻒ ﺷﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 15 ﺗﺎ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮐﻤﯽ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

روش های مرطوب کردن پوست

انواع روش های مرطوب کردن پوست

ﻣﺮﻃﻮﺏ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺳﺖ :
ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﻋﺴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺸﮏ، ﺩﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ، ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ، ﻭ کلا ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺪﻭﺩﺍ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺷﺴﺖ‌ﻭﺷﻮ ﺩﻫﯿﺪ. ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ.

ماسک لیمو، گوجه فرنگی و خیار

ماسک لیمو

ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ،ﺁﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻭ ﺁﺏ ﺧﯿﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ.ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ‌ﺍﯼ ﭼﺴﺒﻨﺎﮎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭼﺴﺒﻨﺎﮎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ، ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﺑﻪ‌ﺍﯼ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﺍ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭﺷﻦ‌ﺗﺮ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ..(ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺁﺏ ﮔﻮﺟﻪ‌ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﺯ ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ﻭ ﺁﺏ ﺧﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ)

شانزده ماده غذای که شما را جذاب تر می کند

1-زغال اخته: ضد تیرگی دندان

2- بذر کتان: اکسیر جوانی پوست

3-کلم قرمز: ضد چین و چروک  پوست

4 کیوی : میوه دوست‌دار لثه

5-برگه زردآلو: نگهبان رنگ پوست

6-مرکبات: کپسول ضد پیری

7-آلو: ضامن ناخن های سفت و محکم

8-سیر: جوان کننده پوست

9-تمشک: خداحافظی با ورم صورت

10-آووکادو: میوه جوانی

11-غلات کامل: پاک کننده پوست

12-سنبل هندی: مهار کننده استرس

13-انبه و هویج: هدیه هایی برای پوست

14-شیر سویا: برای داشتن ناخن های بلند

15-لبنیات کم چرب: ناخن های که نمی شکند

16-گوجه فرنگی: برای درخشان شدن پوست

 

راز جوان ماندن

1-خوردن جعفری

2- کسانی که زیاد چای بخورند پیر میشوند

3- خوردن فلفل باعث حفظ جوانی می‌شود

4-خوردن سیر از پیری زودرس جلوگیری می‌کند

5- قارچ دوران جوانی را افزایش می دهد گوجه طول عمر را افزایش می‌دهد

6- آب هویج باعث حفظ جوانی می‌شود

اثرات مفید باباآدام بر پوست

این گیاه با عنوان بر طرف کننده‌ی جوش معروف می‌باشد. از اثرات این گیاه می‌توان به بهبود بیماری‌های پوستی مانند کچلی، کهیر، آبسه، پسوریازیس، دمل، کورک، اگزما، گل مژه، زخم و دیگر جراحات پوستی اشاره کرد.

ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه مانند پلی‌استیلن خاصیت آنتی باکتریال و ضد قارچی دارد. ترکیبات موثر موجود در این گیاه به علت این که روند پوست اندازی را تسریع می‌کند، سموم سطحی بر روی لایه‌ی اپیدرم پوست را می‌زداید و باکتری‌زدای می‌کند. در حقیقت نوعی لایه برداری طبیعی و سالم و نیز آبرسانی به لایه‌های سطحی پوست را انجام می دهد، در نتیجه شادابی را برای پوست به ارمغان می‌آورد.

انواع ماسک برای پوست صورت

       گلاب، پوست را فوق العاده زیبا و درخشان می سازد.

       گذاشتن برشی از خیار بر روی پلک ها قبل از خواب و به مدت ۲۰-۱۵دقیقه، از بروز خطوط ، چین و چروک و سیاهی اطراف چشم جلوگیری می کند.

–       برای رهایی از حلقه های سیاه اطراف چشم، گلاب، گزینه ای بسیار عالی محسوب می شود.

–       مخلوط گلیسیرین با گلاب و روغن نارگیل، راه حل بسیار مفید و موثری برای رفع ترک پاشنه پا و زیبایی پاها خواهد بود.

–       مخلوط شکر با گلاب و ماساژ آن بر روی لب ها، از سلامت لب ها محافظت کرده و آنرا خوش رنگ و جذاب می سازد.

–       برای داشتن دستانی جوان و زیبا، ۱ عدد زرده تخم مرغ و نصف فنجان روغن بادام را به خوبی با هم مخلوط کرده و یک قاشق گلاب ، نصف قاشق تنتور و یک قاشق آب را به آن اضافه کرده و بعد از مخلوط کردن کامل ، آن را در شیشه ایبریزید و به طور مرتب، دو بار در روز دست ها را با این مخلوط سحر آمیز، ماساژ دهید.

–       کمی آب لیمو را به همراه آب در یک بطری اسپری بریزید و آن را بر روی موها بپاشید. با اینکار، موهایی درخشان و ابریشمی خواهید داشت.

–       روغن زیتون یکی از بهترین گزینه ها برای داشتن پوستی صاف و درخشان است.

–       آب آناناس را گرفته و روی صورتتان بمالید و ده دقیقه ماساژ دهید. پس از ۵ دقیقه صورتتان را بشویید. آب آناناس تقویت کننده ماهیچه های صورت است. خاصیت آرام سازی داشته و از خستگی پوست جلوگیری می کند. برای صاف و براق شدن پوست ۶۰ گرم آناناس را آب گرفته و با ۶۰ گرم مغز بادام شیرین پودر شده مخلوط کنید و به مدت ۱۵دقیقه روی صورتتان به خصوص نواحی تیره بزنید.